Bysantinska problemet – del två

I den första delen av den här bloggserien tog jag upp de bysantinska generalernas problem. Du hittar det inlägget här.

Kort sagt handlar det om hur generalerna kan avgöra om meddelanden de skickar mellan varandra är äkta i en miljö där de inte kan lita på någon annan…
Resonemanget är något förenklat för att det ska vara lättare att förstå.Bakgrund

Först tittar vi på vad ett meddelande innehåller. I generalernas fall kan det exempelvis stå: “Vi vill attackera på måndag. Är ni med på attacken?”

Detta meddelande består av text och det är enkelt att ändra en text. Mottagaren vet helt enkelt inte om texten som står är autentisk eller falsifierad. Det krävs en metod för att validera äktheten på meddelandet. Frågan är hur detta ska göras?

true false

Lösningen

Sättet för generalerna att säkerställa att meddelandet inte ändras är vad som på engelska kallas “Proof of work”. En någorlunda acceptabel översättning skulle kunna vara “Validering genom arbete”.

Lösningen består av att använda sig av kryptografi. Målet med kryptografi är att två parter på ett säkert sätt ska kunna utväxla meddelanden.
Så här kan en kryptografisk metod se ut:

Meddelandet + En sifferserie => Ett referensnummer

En av förutsättningarna för denna lösning är att det är väldigt enkelt och snabbt att räkna fram ett referensnummer. Referensnumret är unikt och beror på vad som står i meddelandet och sifferserien. Men det är oerhört tidskrävande att gissa vilka tecken och siffror som meddelandet och sifferserien ska bestå av för att få fram ett BESTÄMT referensnummer.

Exempel:
Vet man att meddelandet lyder Hejsan och att sifferserien är 9032535448 så kan man tämligen omedelbart få fram att referensnumret är 0000073636.
Att addera meddelande och sifferserie till ett referensnummer kallas på engelska “hashing”. Referensnumret 0000073636 är en hash.

Vidare kallas sifferserien 9032535448 för nounce.

Låt oss ändra lite i exemplet:
Vi använder oss fortfarande av meddelandet Hejsan men ändrar sifferserien (nounce) lite grann till 9032535449. Referensnumret (hash) blir istället 3003377321.

Hela idén med att använda sig av kryptografiska lösningar är att det inte går att räkna ut vilket nounce man ska sätta in för att få en given hash. Det enda sättet att få fram en given hash är att prova en nounce i taget tillsammans med meddelandet tills man får fram önskad hash.

Generalernas tillvägagångssätt

Låt oss då se hur de bysantinska generalerna kan använda sig av kryptografi för att validera äktheten hos meddelandena. Innan det här fiktiva kriget bröt ut beslutade man i det bysantinska riket att alla meddelanden som skickades där kommunikationen inte var säker (såsom i vårt exempel där försvararna i staden kunde ändra meddelandena) var tvungna att generera en hash (referensnummer) som började med fem nollor!
Det vill säga, om inte texten plus nounce den mottagande generalen fick genererade en hash där de fem första siffrorna var nollor, skulle meddelandet anses vara falskt.Så här agerar generalerna:
General 1 som vill skicka texten: “Vi vill attackera på måndag. Är ni med på attacken?” provar att lägga till en serie siffror som när texten och sifferserien hashas genererar ett referensnummer som börjar med fem nollor. Siffrorna efter de första fem nollorna kan vara vad som helst.

Det kan exempelvis se ut så här:
“Vi vill attackera på måndag. Är ni med på attacken?” och 0000000001.
Hashen blir 9394646823 vilket är fel.

Sedan provas:
“Vi vill attackera på måndag. Är ni med på attacken?” och 0000000002.
Hashen blir 1004883364 vilket också är fel.

Det enda sättet är att fortsätta gissa på siffror tills man hittar en nounce som genererar en hash där de första fem siffrorna när nollor.


Som du förstår är det oerhört tids- och arbetskrävande att göra detta. General 1 ger därför hela sin armé uppgiften att prova olika nounce tills de kommer fram till rätt hash. När så småningom någon gissat rätt är det på grund av att en enorm arbetsinsats gjorts. Vi kan säga att den nounce som fungerar är 8632309354.
Denna arbetsinsats som möjliggör att man till slut hittar en sifferserie som ger rätt hash är Proof of work.

true

I nästa blogginlägg går jag igenom hur stadens försvarare agerar och hur situationen utvecklas.

De bysantiska generalernas problem

För att förstå hur unikt Bitcoin är tänker jag berätta om de bysantinska generalernas problem. Det är en fiktiv konflikt som synliggör problem med tillit. 

 

Situationen

Två allierade bysantinska arméer står på var sin sida om en stad som tillhör fienden.

City

Förutsättningen är att de två arméernas generaler inte kan kommunicera med varandra utan att skicka budbärare mellan sig och den enda vägen för budbärarna är att gå via den fientliga staden.  
Stadens försvar är ganska starkt och det krävs att båda två arméer attackerar samtidigt för att staden ska kunna erövras. Om bara en general attackerar kommer den ensamt anfallande armén tillintetgöras. Det är alltså otroligt viktigt att båda generalerna är överens vilket också kallas konsensus.

Vi för resonemanget vidare…

För att synkronisera sin attack skickar en av generalerna (general 1) budbärare till den andra generalen. I meddelandet står:

“Vi vill attackera på måndag. Är ni med på attacken?”

General nummer två behöver dock mer tid för att förbereda och skickar tillbaka ett meddelande där det står:

“Vi behöver mer tid. Vi kan attackera på onsdag istället för på måndag. Är ni med på attacken på onsdag istället?”

I den bästa av världar svarar general nummer ett att de kan och vill attackera tillsammans på onsdag. Men…

knight


Försvararna i staden känner till sin situation och letar aktivt efter generalernas budbärare för att ta dem tillfånga. Målet är att försvararna vill ersätta dem med sina egna spioner som då skulle utge sig för att vara budbärare. Dessa spioner skulle bära med sig falska meddelanden för att lura de bysantinska styrkorna.

Vi antar att budbäraren som bar det andra meddelandet fångas när han passerar genom staden. Meddelandet löd som sagt:

“Vi behöver mer tid. Vi kan attackera på onsdag istället för på måndag. Är ni med på attacken?”

Försvararna ser här en möjlighet att splittra de bysantinska styrkorna och ersätter meddelandet med följande text:

“Vi deltar i attacken på måndag!”

Meningen med detta meddelande är att lura general 1 att general 2 är redo och tänker delta i måndagsattacken. Detta är som vi vet inte sant…

En spion från staden utger sig att vara budbärare och bär med sig det falsifierade meddelande som mottas av general 1. Denne går till attack på måndagen och besegras eftersom han anfaller utan general 2 som fortfarande väntar på svar på sin fråga…

besegrad

Problemet

De bysantinska generalernas problem ligger i att de inte vet om de kan lita på att de meddelandena de får från den andre generalen är äkta.
De är dessutom tvungna att nå ett konsensusbeslut för att lyckas.

Med tanke på risken för spioner och falsifierade meddelanden måste generalerna anta att alla meddelanden de tar emot kan vara falska. Så hur ska de säkerställa att meddelandena de erhåller är äkta? Vi kan också föreställa oss att budbärarna blir mutade av stadens försvarare vilket gör att generalerna inte heller kan lita på att deras egna budbärare bär med sig äkta meddelanden.

Detta är tiotusenkronorsfrågan som kommer besvaras i nästa bloggpost…

TRINE – hantera riskerna

TRINE har gett bra med avkastning på investerat kapital hittills. Men precis som med alla investeringar måste man inse att ingen investering är riskfri. Den senaste tiden har det kommit uppdateringar från TRINE där de berättar om några av låntagarnas problem. Jag tänkte här sammanfatta den information som finns.

De tre bolagen i fråga heter och Raj Ushanga House i Kenya, Solar Now i Uganda och Solar Home i Myanmar. Följande har hänt:RUH

Raj Ushanga House

I juli kom besked om att återbetalningen på lånet som var schemalagd till juli skulle försenas till september. Detta på grund av att det fanns ett glapp mellan när lånet skulle återbetalas och när RUH fick in pengar från sina kunder. Utkomsten blev som beskrevs och pengarna kom in på TRINE-kontot i slutet av september. Under den här tiden skickade TRINE föredömligt ut löpande uppdateringar angående situationen via mail.

I oktober kom ett besked om att återbetalningen som skulle ske i november blir försenad till december. Anledningen var densamma men det kom också information om att RUH skulle knyta till sig en partner som skulle bidra med pengar till företaget. Detta skulle ta ett tag att formalisera men det fanns en risk att överenskommelsen inte blir av och då skulle ytterligare förseningar kunna komma att uppstå.

Än så länge har inte återbetalningen inkommit men vi är ännu i början av månaden. Även här skickade TRINE ut mail om vad som händer.

Solar Now

Solar Now

I oktober skickade TRINE ut mail om att Solar Now meddelat att de inte skulle kunna betala tillbaka på lånet som planerat. Anledningen var dels en rekonstruktion av företaget Solar Now samt en minskning av försäljningen av deras produkter. 
Solar Now föreslog en respit om 10-12 veckor för att kunna presentera en plan för hur de skulle återbetala sina lån. TRINE och andra långivare gick med på detta.

Senare i månaden kom nästa uppdatering där vi fick reda på att man är i slutliga förhandlingar angående respiten och att om allt går bra kommer en ny tidtabell för återbetalningar presenteras.

I slutet av november meddelades att Solar Now önskar förlänga respiten till mitten av december. Planen är att omstrukturera sina lån för att kunna betala tillbaka. Den åttonde december planeras ett aktieägarmöte där man ska diskutera ett tillförande av kapital till företaget. Bara lite senare kommer TRINE och andra långivare mötas för att sammanställa de krav man har för de omstrukturerade lånen. När detta gjorts kommer TRINE skicka ut en förfrågan till oss investerare där vi kommer ges möjlighet att rösta för eller emot det förslag som utarbetats. Mer om detta när det inträffar.

Det investerarskydd från SIDA som gäller för denna investering anses träda i kraft när lånet inte kan återbetalas. Ett lån anses inte kunna återbetalas när det skett mer än 90 dagars försening.  Statusen på Solar Nows lån är idag att de är försenade med mindre än 90 dagar. 
TRINEs kommunikation i ärendet har varit mycket bra och löpande information har skickats ut hela tiden.

 

Solar Home

Solar Home har använt sig av brygglån under det gångna året för att betala sin löpande verksamhet. Ett brygglån är ett kortvarigt lån som används tills bolaget självt lyckats finansiera verksamheten. Tanken var att göra en större kapitalanskaffning under första kvartalet 2020 varvid brygglånet inte skulle behövas längre. Solar Home berättade för TRINE att allt gick som tänkt och presenterade en investerare som visade en avsiktsförklaring om att tillföra kapital.

Nyligen berättade dock Solar Homes VD att detta tyvärr inte skulle ske. Detta ställer till det för bolaget finansiellt. Nu ska man höra med aktieägarna i Solar Home om de är villiga att tillföra kapital. Detta skulle ge möjlighet att fortsätta driva bolaget under tiden de fortsätter jobba på kapitalanskaffningen 2020. Solar Home kommer behöva presentera en plan för hur denna anskaffning ska gå till samt en alternativ plan om detta inte skulle lyckas. TRINE och andra långivare kommer diskutera hur en rekonstruktion skulle komma att se ut om anskaffningen misslyckas.

Vidare skriver TRINE att det är sannolikt att det kommer bli en rekonstruktion och därför kommer den planerade återbetalningen till oss investerare fördröjas. De utesluter inte en konkurs men kommer prova alla möjligheter som finns som gynnar Solar Home och oss investerare. Veckovisa kontakter med bolaget sker och uppdateringar varje månad utlovas investerare.

Även här upplever jag att kommunikationen är rak och transparent.

Sammanfattning

“It’s not about how many times they knock you down, it’s about how many times you stand up and keep fighting”
*(fritt ur mitt minne från någon känd boxare)

Att det inte kommer dyka upp problem när det handlar om investeringar är ganska osannolikt. Det som är viktigt är hur man hanterar dem när de kommer. Det värsta som finns är när man inte får information om vad som händer eller när problem mörkas. Min uppfattning i fråga om TRINE är att de är väldigt transparenta, både om att belysa risker och att informera om uppkomna problem. Vi som investerare kan aldrig veta vilka bolag som kommer få problem men det vi kan göra är att diversifiera våra investeringar genom att sprida kapitalet i många mindre lån. På så sätt drabbas vi inte fullt ut när problem uppstår hos något eller några bolag.

Än så länge är hoppet inte ute och om man ska gradera problemen ser det sämst ut för Solar Home för tillfället.

För min egen del ser det ut så här:


fördelning

Totalt utgör dessa tre bolag maximalt 4% av mitt satsade kapital. Det innebär att det inte skulle vara någon katastrof om det gick åt fanders. Det skulle vara värre om Daystar Power eller Greenlight Planet skulle få problem. Detta gäller att ha med sig när det är dags att investera i TRINE nästa gång. Alltså bör jag se till att inte öka investeringarna i just de två bolagen eftersom de redan är störst. 

Det är också bra att investera i de lån där SIDA garanterar investeringsskydd. De är inte lika vanliga så man bör passa på när de dyker upp.

Tycker du detta låter intressant kan du läsa mer om TRINE på min blogg här: Om TRINE

Är du intresserad av att investera i TRINE kan du använda den här länken: https://trine.com/just-invested/80823

Då får du 10 euro i välkomstpresent av TRINE när du gör en investering.

 

Årets julklapp

Med en månad kvar till jul vill jag tipsa om en julklapp som förhoppningsvis kommer väcka ett livslångt intresse… 

Jag syftar på aktier. För den som är intresserad av aktier är inte bara intresserad av ekonomi. Ju mer man lär sig om aktier och finansmarknaden, desto mer förstår man hur makroekonomiska händelser och politik påverkar.

Varning för sågande av centralbanker i detta stycke!!!
Med detta intresse följer insikten om hur skruvad den så kallade fria marknaden är. Det visar sig att finansmarknaden inte alls är fri utan centralplanerad av våra centralbanker till den grad att man nästan kan kalla den socialistisk. Genom negativ ränta, kvantitativa lättnader och interventioner för att sänka sin valuta manipulerar centralbankerna marknaden för att tvinga in människors besparingar i aktiemarknaden. De som sparar på bankkonton är de stora förlorarna eftersom värdet på nollräntekontot urholkas via inflation och den kronförsvagning som pågått en längre tid. När man har insett det här kan det inte göras osett. Däremot ska vi utnyttja det tillfälle det ger oss!

 

Till barnen

Jag som vill göra mina barn intresserade har tänkt så här…
En bitter mans klagande på centralbankerna gör dem förmodligen allt annat än intresserade så intresset får väckas på ett annat sätt.

Många har idag ett sparande till barnen, förmodligen främst i fonder vilket är bra. Men för att det ska bli mer spännande bör man ge dem något de kan relatera till.
För några år sedan gav jag bort var sin Disneyaktie i julklapp. Det finns nog inget barn som inte kan relatera till Disney. Företaget är stora inom underhållning och har så klart flera av världens starkaste varumärken.

Bild från Pinterest

Förutom sina filmer och seriefigurer har Disney nöjesparker, TV-kanaler, musikbolag och nu senast en nyöppnad streamingtjänst som gjort succé. Det är inte så svårt att förklara för barn att om man går på bio och ser en film så går en del av pengarna till Disney. Äger man Disneyaktier så är man också delägare i bolaget och får ta del av den vinst som bolaget gör via utdelningar. Kanske har man här sått det första fröet till ett aktieintresse?

 

Andra förslag på julklappar

Jag har även till äldsta barnet köpt en bok om grundläggande investeringar:

Investeringsguiden

Investeringsguiden av Anna Svahn och Linnea Schmidt.
“I Investeringsguiden förklarar de sina egna investeringsstrategier och går igenom alla praktiska detaljer man som nybörjare behöver ha koll på. Dessutom får man lära sig värdefulla knep från fyra av vår tids största investerare.” Denna text är tagen från bokens beskrivning på Adlibris.

Jag tycker den ger en bra grundläggande och ganska bred bild av hur man bör investera. Dessutom på en bra nivå för nybörjare. Jag tror den passar från 16-17 år och uppåt.

Till mellanbarnet har jag löst ett medlemskap i Unga Aktiesparare. Som medlem får man tillgång till föreläsningar, nyhetsbrev och kurser online. Tillsammans med honom har vi öppnat ett konto på Nordnet, satt in en mindre summa pengar och provat på att han själv får köpa och sälja aktier. Han har faktiskt presterat riktigt bra. Själv tänkte jag som nybörjare bara på hur stor vinst jag skulle kunna göra utan att tänka på risken (vilket gjorde att jag förlorade det mesta). Han tittar på P/E-tal, vinst per aktie, utdelningar med mera. Precis så jag önskar de flesta skulle göra.

Sammanfattning

Det handlar inte om hur mycket pengar man lägger i att köpa aktier som julklapp. Det är det intresse man kan väcka hos barnen som räknas. Jag räknar inte med att förmånen pension kommer finnas kvar så som vi känner den i framtiden. Då måste var man och kvinna själv ansvara för sin egen ekonomi och möjlighet att försörja sig. Därför är ett intresse för ekonomi oerhört viktigt att ge till barnen. Prova att göra det till denna jul!

Byte av råvaror

Det har inte varit en strålande utveckling för innehaven i råvaruportföljen. 

 

Utveckling råvaror
Årets utveckling råvaror

Medan index för börsen i Sverige stigit ca 30% har min korg med råvaror presterat negativt under året. De innehav som ingår är följande:

 

innehav råvaror

Tanken bakom att äga råvaror är att det ska vara ett tillgångsslag som är okorrelerad till utvecklingen på aktiemarknaden. Konsekvensen blir att när marknaden är beredd att ta risk och aktier går upp kraftigt så kan det bli det omvända för råvaror som då blir bortglömda. Det här behöver på sikt inte vara negativt eftersom allt går i cykler och det blir billigare att köpa in sig i något som för tillfället är lågt värderat. Men låt oss titta på  respektive råvara i en graf:

 

Kaffe

kaffe

Under året har priset på kaffe svängt fram och tillbaka men ligger nu över sitt glidande 200-dagars medelvärde. Kaffet har en stark trend vilket bekräftas av flera tekniska indikatorer:

 

kaffe tekniska indikatorer
Tekniska indikatorer för kaffe

Utsikterna för kaffe ser således bra ut och här ska ökas och inte minskas.

 

Kakao

kakao

Trenden är inte negativ och priset ligger även här över 200-dagars glidande medelvärde. Låt oss titta på de tekniska indikatorerna:

 

kakao tekniskt
Kakaos teknikska indikatorer

Även här ser det positivt ut och exponeringen ska inte minskas.

 

Majs

majs

Prisutvecklingen för majs är mindre positiv. På grund av få avslutade affärer går det ej få fram 200-dagars medelvärde i grafen. Dock ligger det värdet ovanför dagens kurs vilket är ett motstånd för priset. Vidare till de tekniska indikatorerna:

 

majs tekniskt
Negativt tekniskt för majs

Som synes pekar de tekniska indikatorerna på att utsikterna för majs är dåliga framöver. Denna råvara ska minskas till förmån för de övriga med positiva utsikter.

 

Vete

vete

Priset för vete ligger över sitt  200-dagars glidande medelvärde men på grund av få avslut ser man inte i denna graf att priset gått ner sista dagarna och ligger precis ovanför 200-dagars. Indikatorerna:

 

vete tekniskt

Finns ingen anledning att vara överviktad här utan ska säljas till förmån för det som går bra.

 

Handlingsplan

Det jag kommer göra är att minska mina innehav i majs och vete och omfördela till främst kaffe där jag sedan innan varit underviktad. En viss del går också till kakao.

En pusselbit som man kan få genom att prenumerera på IG:s eminenta morgonrapport är ett så kallat scatter chart där IG presenterar sektorer som är på uppgång respektive nergång (prismässigt).

Scatter chart
Bild från IG markets

Här ser vi att mjuka råvaror (jordbruk) är på uppgång och i synnerhet kaffe. Uppgång föder uppgång heter det och jag hakar på!


Binda räntan

Knut

Jag har tidigare förespråkat att man ska välja rörlig ränta till sitt bolån. Detta pga att räntekurvan pekat neråt i många år. Att binda lånet skulle därför innebära att man förbinder sig att betala mer än nödvändigt.

 

Boränta
Trenden på boräntan har varit nedåtgående i många år

Ovan ser vi hur räntan på bolån hos SEB har utvecklats. Säg att du band räntan 2013 på fem år. Det skulle innebära att du betalat ca 3,5% fram till 2018. Valde du rörlig (egentligen 3-månadersränta) hade din ränta långsamt sjunkit varje år till under 2%. 
Är man bra på att förhandla har man dessutom förmodligen fått ännu mer ränterabatt under den här perioden.

Men den senaste tiden har jag ändrat uppfattning. Varför?

 

Aktuella ränterörelser

Det finns flera orsaker till detta. Jag ska lista några av de viktigaste. Först och främst tittar jag på den amerikanska tioårsräntan:

amerikanska tioårsräntan

Den amerikanska tioårsräntan styrs till skillnad från den kortare ettårsräntan av marknadens förväntningar. På kort sikt (ett år eller mindre) är det Federal Reserve som sätter räntan vilket gör att den så kallade spreaden (eller skillnaden) mellan ettårs- och tioårsräntan blir intressant att titta på. 
Om vi tittar på diagrammet ovan ser vi att tioårsräntan är högre än ettårsräntan vilket den inte varit på länge. Det säger mig att marknaden förväntar sig högre räntor i framtiden till skillnad från FED som signalerar sänkningar framöver. Man litar helt enkelt inte på att FED kommer klara av att hålla räntan nere i framtiden.
Detta skifte i räntebanor är första signalen om att det kommer komma stigande räntor.

 

Riksbanken

Riksbankens räntebana

Bilden ovan som kallas för Riksbankens ränteigelkott på grund av spretigheten. Bilden ovan visar hur RB har prognostiserat hur räntan ska röra sig och det verkliga resultatet. Det vill säga att de har haft otroligt mycket fel hela tiden. De säger att de förväntar sig en högre ränta i framtiden men i verkligheten har den sjunkit. Det visar att de haft en alldeles för optimistisk tro på framtiden. Om alla hjulen snurrar som de ska så höjs räntan för att kyla av ekonomin. Riksbanken har alltså hela tiden drabbats av att ligga fel i sina prognoser. 
Nu när konjunkturen verkar vika har RB signalerat att de vill höja räntan till 0%! Och jag tror faktiskt också de kommer göra det.
Det är den andra signalen om stigande räntor. 

 

Banker höjer räntan

SBAB höjer

En del banker har redan börjat höja de bundna räntorna, bl a SBAB och Skandiabanken. Jag förväntar mig att fler följer.

 

Hur agerar jag?

Jag agerar på så sätt att jag nu binder mina bolån. Jag avser binda dem på två år. Det beror på att två år är en lagom lång period för att utvärdera vart vi är på väg. Det är nämligen så att jag inte tror på höjda räntor mer än under en kort tid. Anledningen är att det inte fungerar. Alldeles för många är för högt skuldsatta. Höga räntor skulle tvinga ut massa människor på gatan på grund av att de inte kan betala av på sina lån. Det skulle aldrig tillåtas, jag tror helt enkelt inte på det. Så min teori är att vi kommer se en viss räntehöjning under ett par år för att därefter återigen se sänkningar.

Mitt tips till dig som är medlem i SACO, TCO eller ST är att kolla med Danske Bank. De har ett erbjudande där man kan binda sitt bolån på ett år för 1,19% ränta. Som jag förstår det finns det också möjlighet att binda för samma ränta i två år.

Danske Bank

Sammanfattning

Enligt vad jag tror är vi på väg mot några år av räntehöjningar. För att mildra effekten av detta kan man binda sitt bolån under ett eller två år.
En annan effekt är att det blir mer fördelaktigt att investera i ränteprodukter som Lendify (läs mer här). Med stigande räntor får man också mer avkastning hos dem.

25% extra bonuspoäng

Singapore Airlines

Nu är det hög tid att skaffa ett American Express Eurobonuskort om du är intresserad av att flyga för bonuspoäng till halva poängkostnaden. Fram till och med den 6 november får man nämligen 25% fler bonuspoäng om man värvas!

Jag har i tidigare inlägg skrivit om hur man bör göra om man vill använda kreditkort för att samla bonuspoäng som låter dig flyga till kostnaden av i princip bara skatter och avgifter. Du kan läsa om det här.

I korthet använder man sig av ett American Expresskort som efter att du använt det för en viss summa ger dig en “Åk två för en”-voucher alternativt låter dig resa själv för halva poängpriset. Det mest prisvärda kortet är enligt mig AmEx Premium.

Om man ansöker om det via länk får man 15 000 Eurobonuspoäng i värvningsgåva efter att ha spenderat 15 000 kronor under de tre första månaderna som kortinnehavare. De poängen motsvarar mer än en tur-och-returresa inom Norden. Tanken är alltså att samla ihop de här poängen genom att betala med kreditkortet när du gör dina inköp.
De tre första månaderna är det avgiftsfritt, därefter kostar det 85 kronor per månad.
Det finns också ett avgiftsfritt kort som heter AmEx Classic men där gäller 2-för-1-vouchern bara inom Europa.

 

Exempel på bonusresa

MyggA

Som exempel på hur man kan utnyttja bonuspoängen kan jag berätta om min sons och min kommande resa nästa vecka. Vi reser alltså till Singapore varför det inköpts myggmedel som för övrigt bör köpas från Apotea.se för 64 kronor istället för Apoteket.se där det kostar 105 kronor för samma produkt.

Eurobonuspoängen man samlar ger mest bang-for-the-buck om man reser långt samt i åtminstone businessclass. Jämför man kostnaden för att köpa en biljett i kronor mot poäng ser man att poängen ger mer värde ju flottare klass man väljer.

I vårt fall där vi utnyttjar 2-för-1-vouchern i just businessclass går det åt 165 000 poäng. När resan bokades kostade varje persons biljett drygt 20 000 kronor, nu när det är nära avresedatumet går varje biljett på ungefär 40 000 kronor (inte att tänka på).
Förutom poängen som drogs kostade denna resa 1800 kronor per person i skatter och avgifter!

Jag rekommenderar verkligen att läsa blogginlägget om “Bästa kreditkortet“. Där beskrivs för- och nackdelar med olika kreditkort och vilket man bör välja.

Länken till inbjudan

Man kan använda min länk och då får du (just nu) 15 000 Eurobonuspoäng (motsvarar tur-och-returresa med SAS inom Norden). Man kan också välja att ansöka direkt hos American Express hemsida men då får man inga poäng alls.

Här är länken: Amex SAS Eurobonus Premium